10 Ocak 2011 Pazartesi

ÖZET - Evaluating usability evaluation methods: criteria, method and a case study

Koutsabasis, Spyrou ve Darzentas tarafından 2007 yılında yayınlanan makalede önceki çalışmalarda tanımlanan ölçütler Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin (KDY) karşılaştırılması için bir yaklaşım olarak ele alınmış ve bu yaklaşım doğrultusunda bir örnek çalışma düzenlenmiştir. Bu örnek çalışmada akademik bir web sitesinin değerlendirilmesinde  Sezgisel Değerlendirme, Bilişsel Gözden Geçirme, Sesli Düşünme  ve Sonradan İnceleme (co-discovery learning) yöntemleri karşılaştırlmıştır.

Makalenin giriş bölümünde KDY'ler için bir çok örnek çalışma yapılmış olmasına karşın yöntemlerin yeterince karşılaştırılmadığı vurgulanmaktadır. Bu eksikliğin nedenleri arasında tanımların, ölçümlerin ve ölçütlerin standart olmaması gösterilmektedir. Bu çalışmada daha önceki çalışmalarda tanımlanan ölçütler bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Bu ölçütler gerçeklik (realness), geçerlik (validity), bütünlük (thoroughness),etkililik (effectiveness) ve tutarlık (consistency) şeklindedir.

Gerçeklik (realness); tespit edilen bir kullanılabilirlik probleminin gerçek bir problem olup olmadığıyla ilgilidir.

Geçerlik (validity); gerçek kullanılabilirlik problemi sayısının toplam bulunan problem sayısına oranı olarak tanımlanır.

Bütünlük (thoroughness); gerçek kullanılabilirlik problemi sayısının sistemde yer alan toplam kullanılabilirlik problemi sayısına oranı olarak tanımlanır.

Etkililik (effectiveness); geçerlik ve bütünlüğün birlikteliği olarak ele alınmaktadır ve örnek çalışmada
[geçerlik x bütünlük] olarak hesaplamaktadır.

Tutarlık (consistency); güvenirlik ve tekrarlanabilirlikle ilişkilidir. Örnek çalışmada tutarlık bir kullanılabilirlik probleminin kaç değerlendirmede ortak olarak tespit edildiği şeklinde ele alınmıştır.

Bu makalede vurgulanmakta olan bir diğer önemli nokta Kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılabilmesi için bu süreçte dikkate alınması gereken iki durum olduğudur. Bunlardan birincisi bazı ortak noktaların belirlenmesidir.

  • kullanılabilirlik değerlendirme deneyimleri benzer olan değerlendirmecilerin seçilmesi
  • kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri ile değerlendirmecilerin deneyimleri doğrultusunda eşleştirilmesi
  • ortak görevler (task) belirlenmesi
  • sonuçların raporlaştırılması için ortak bir dökümantasyon formatının belirlenmesi
İkinci durum ise sonuçların değerlendirilmesinde karar verme sürecinin etkili olmasının sağlanmasıdır.

  • KDY lerin karşılaştırılabilmesi için ölçütlerin seçilmesi
  • kullanılabilirlik bulgularının gerçekliği, uygunluğu için ölçütlerin belirlenmesi (gerçek bir problem mi ?)
  • kullanılabilirlik bulgularının benzer olması için ölçütlerin belirlenmesi
Örnek Çalışma
Yukarıda anlatılan ve vurgulanan bu yaklaşım doğrultusunda örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Aegean Üniversitesi, Ürün ve Sistem tasarım Mühendisliği Bölümünün web sitesi 4 farklı KDY kullanılarak değerlendirilmiştir.

Kullanılabilirlik değerlendirmeleri Etkileşim Tasarımı dersini almakta olan yüksek lisans öğrencileri tarafından yürütülmüştür. 27 öğrenciden yalnızca 2 tanesinin kullanılabilirlik değerlendirmeyle ilgili sınırlı deneyimi mevcuttur. 3'er kişilik takımlar kendi tercihleri doğrultusunda KDY ler il eşleştirilmiştir. (Sezgisel Değerlendirme-3, Bilişsel Gözden Geçirme-2, Sesli Düşünme-3 ve Sonradan İnceleme-1) Her bir gruba değerlendirme ve bulguların raporlaştrılması için 2 aylık bir süre verilmiştir.

Tüm değerlendirme sonuçalrı elde edildikten sonra yapılan inceleme sonrasında her bir ölçüte göre elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda göstrilmektedir.


SONUÇ
  • Tek bir yöntemin uyglanması geniş, kapsamlı bir kullanılabilirlik değerlendirmesi için yeterli değildir. paralel değerlendirmeler yürütlmelidir.
  • Hiçbir yöntem diğerine göre daha verimli ve daha tutarlı değildir.
  • Deneyimsiz gnç tasarımcıların gerçeklik ve geçerli oranlı bir çok takım için yüksek sayılabilecek sonuçlardır.

KAYNAKÇA

P. Koutsabasis , T. Spyrou , J. Darzentas, Evaluating usability evaluation methods: criteria, method and a case study, Proceedings of the 12th international conference on Human-computer interaction: interaction design and usability, July 22-27, 2007, Beijing, China0 yorum:

Yorum Gönder

 

Tez Başlığı

Eğitsel Ortamların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Çeşitli Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma eğitsel amaçlı web sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kullanılabilirlik

ISO 9241-1’e göre kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için etkili, verimli ve memnun edici bir şekilde kullanılabilmesidir.